Gönderen Konu: İstisnai Memur Atanması Özel Kalem Müdürleri  (Okunma sayısı 15657 defa)

Çevrimdışı ibrahimayk

  • Avukat
  • Tam Üye
  • *****
  • İleti: 381
  • Karma: +9/-0
    • Profili Görüntüle


 
T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü
Sayı    : B.05.0.MAH.0.08.01.00/900-14626   03./06/2009
Konu   :Özel Kalem Müdürü   GENELGE NO:2009-50
İSTANBUL VALİLİĞİNE
(İl Mahalli İdareler Müdürlüğü)
özel kalem müdürlükleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 59 uncu maddesinde sayılan istisnai memurluklardan olup, Belediye ve Bağlı Kuruluşları île Mahalli İdare
Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümlerine göre, büyükşehir belediyeleri, il belediyeleri ve nüfusu 150.000'in üzerinde sayılan belediyelerde özeL kalem müdürü istihdam edilebilmektedir.
Belediyeler ve belediyelerin bağlı kuruluşlarında özel kalem müdürlüğü kadrolarına yapılacak açıktan ve naklen atamaların, Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yapılmasını sağlamak üzere, aşağıda belirtilen usul ve esaslara göre hareket edilmesi uygun bulunmuştur.
Özel kalem müdürlüğü kadrolarına atanacakların, öncelikle belediyede çalışan memurlar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan memurlar arasından seçilmesi esastır. Memurlar arasından yapılacak atamalarda, Bakanlığımızdan izin alınmayacaktır.
Özel kalem müdürlüğü kadrolarına yapılacak açıktan atamalar, Bakanlığımız izni,üe
yapılacaktır. Bu kadrolara yapılacak açıktan atamalarda, kadro derecesi ve görevin özellikleri
de dikkate alınarak yükseköğrenim mezunlarına öncelik verilecektir.   '
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 59 uncu maddesi kapsamında tanınan atama yetkisi, sınırsız bir yetki olmayıp, bu yetkinin memuriyete smavsız girişin bir yönetimi gibi kullanımına hukuken imkân bulunmamaktadır. Bu sebeple, özel kalem müdürlüğü kadrolanna atanacakların seçiminde, belediye başkanlarının bir seçim dönemi boyunca çalışabilecekleri ehliyet ve liyakat sahibi kişileri seçmeleri esastır.
Personel giderleri, 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesinde öngörülen oranları aşan belediyelerde, özel kalem müdürlüğü kadrolanna yapılacak açıktan ve naklen atamalarda, 5393 sayılı Kanunun Geçici 1 inci maddesinde öngörülen usule göre Bakanlığımızdan izin alınacaktır.
23/02/2007 tarihli 2007/25 sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır.
Genelgenin, özel kalem müdürü istihdam eden büyükşehir belediyesi, il belediyesi ve nüfusu 150.000'nin üzerindeki diğer belediyelere duyurulması hususunda;
Beşir AT ALAY
   Bakan
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
 

 

 
DAĞITIM      :(81) İl Valiliği   
 

 İstisnai memurların asalet tasdiki olmayacağı, istisnai memuriyet kadrolarından diğer kadrolara atananların da adaylık hükümlerine tabi tutulmayacağı
Kategori   : İstisnai Memur

Kanun / Madde(ler)   : 657 / 59, 54, 158, 153
Tarih   : 10 Eylül 2008
Kaynak   : 29 sayılı bülten, 49. sayfa
Özet   : İstisnai memuriyet kadrolarına atananlar hakkında asalet tasdiki uygulamasının yapılamayacağı ve bu memurların aday memur olarak geçirilmesi gereken asgari süreyi doldurmadan istisnai memuriyet dışındaki diğer kadrolara atanmaları halinde de adaylık hükümlerine tabi tutulamayacağına ilişkin
________________________________________
Daha önce memuriyeti bulunmayan ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 59 uncu maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde istisnai memurluklara ilk defa atananların asalet tasdikinin yapılıp yapılmayacağı ile aday memur olarak geçirilmesi gereken asgari süreyi doldurmadan istisnai memuriyet dışındaki diğer kadrolara atanmaları halinde haklarında adaylık hükümlerinin uygulanıp uygulanmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşünün talep edildiği ilgi yazı incelenmiştir.
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 61'inci maddesinde, "…istisnai memurluklara atananlar hakkında bu Kanunun atanma, sınavlar, kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi dışında kalan bütün hükümleri uygulanır." hükmüne; 74'üncü maddesinde, "Bu Kanuna tabi kurumlar arasında, kurumların muvafakati ile kazanılmış hak dereceleri üzerinden veya 68 inci maddedeki esaslar çerçevesinde derece yükselmesi suretiyle, bulundukları sınıftan veya öğrenim durumları itibariyle girebilecekleri sınıftan, bir kadroya nakilleri mümkündür." hükmüne yer verilmiştir.
Ayrıca Danıştay 12'nci Dairesinin 16/02/1998 tarihli ve E:8281, K:348 sayılı Kararında ise, "…657 sayılı Yasanın atanmaya ilişkin hükümlerinin istisnai memuriyete atananlara uygulanamayacağının kurala bağlandığı dikkate alındığında, istisnai memurluklara aday memur statüsünde atama yapılamayacağı dolayısı ile de, aday memurlara ilişkin düzenleme yapan 657 sayılı Yasa hükümlerinin bu tür görevleri yürüten memurlara uygulanamayacağı anlaşılmaktadır. Kaldı ki, 657 sayılı Yasanın 158. maddesi uyarınca aday memurların asaletlerinin tasdikine kadar kademe ilerlemesi yapması mümkün değil iken, 657 sayılı Yasanın 61. maddesinin 2.fıkrasında istisnai memurlar için aksine düzenleme yapılmış olması, 657 sayılı Yasanın 163. maddesinde de; bu Kanuna tabi olmayan kurumlardan istisnai memuriyetlere atananların bu Kanuna tabi kurumlarda bir göreve atanmaları halinde adaylık hükümlerinin bu gibilere uygulanamayacağının hükme bağlanması da bu görevleri yürütenlerin statülerinin farklı bir biçimde düzenlendiğini göstermektedir." ibaresi yer almaktadır.
Yukarıda yer verilen hükümler ve mezkur Danıştay Kararı çerçevesinde istisnai memuriyet kadrolarına atananlar hakkında asalet tasdiki uygulamasının yapılamayacağı ve bu memurların aday memur olarak geçirilmesi gereken asgari süreyi doldurmadan istisnai memuriyet dışındaki diğer kadrolara atanmaları halinde de adaylık hükümlerine tabi tutulamayacağı değerlendirilmektedir.12. DAİRE
E. 1995/8281
K. 1998/348
T. 16.2.1998
• İSTİSNAİ MEMURLUK ( Aday Memurlara İlişkin Hükümlerin Uygulanamaması )-
• ADAY MEMURLARA İLİŞKİN HÜKÜMLER ( İstisnai Memuriyete Atananlara Uygulanamaması )
657/m.58,59,60,61,158,163
ÖZET :İstisnai memuriyete atananlara, 657 sayılı Yasanın aday memurlara ilişkin hükümleri uygulanamaz.
İsteğin Özeti : Ankara 2. İdare Mahkemesinin 27.1.1995 günlü, E:1994/337, K.1995/171 sayılı kararının dilekçede yazılı nedenlerle temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.
Savunmanın Özeti: Savunma yasal süresi içinde verilmemiştir.
Danıştay Tetkik Hakimi: Birgül Karabatak
Düşüncesi: İdare mahkemesince verilen karar ve dayandığı gerekçe hukuk ve usule uygun olup bozulmasını gerektirecek bir neden de bulunmadığından anılan kararın onanması gerektiği düşünülmüştür.
Danıştay Savcısı: Taylan Aydın
Düşüncesi: Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinin 1. fıkrasında belirtilen nedenlerden hiçbirisine uymayıp idare mahkemesince verilen kararın dayandığı hukuki ve yasal nedenler karşısında anılan kararın bozulmasını gerektirir nitelikte görülmemektedir.
Açıklanan nedenlerle, temyiz isteminin reddiyle idare mahkemesi kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.
TÜRK MİLLETİ ADINA
Hüküm veren Danıştay On ikinci ve Beşinci Dairesince 2577 sayılı Danıştay Kanununa 3619 sayılı Kanunun 10. maddesiyle eklenen ek.1. madde gereğince yapılan müşterek toplantıda işin gereği düşünüldü:
Dava; T.C. Başbakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri kadrosunda görev yapan davacının görevine, 657 sayılı Yasanın 56. maddesine göre son verilmesine ilişkin 12.1.1994 günlü, 738 sayılı işlemin iptali, parasal kaybının tazmini istemiyle açılmıştır.
Ankara 2. İdare Mahkemesinin 27.1.1995 günlü, E:1994/337, K:1995/171 sayılı kararı ile dava dosyasının içeriğinden davalı idarede 1.7.1992 tarihinde göreve başlayan davacının, çalışmalarından hiçbir fayda temin edilemediği gibi bundan sonra da durumunda düzelme olmayacağı kanaatine varıldığı gerekçesiyle adaylık süresi içinde görevine son verilmesine ilişkin 12.1.1994 günlü işlemin tesis edildiğinin anlaşıldığı, davacının 657 sayılı Yasanın 59. maddesinde öngörülen istisnai memur kapsamında bulunduğunun taraflar arasında tartışmasız olduğu, bu tip atamalarda adaylıktan bahsedilemeyeceği, davacı hakkında 657 sayılı Yasanın sicil veya disiplin hükümleri yönünden işlem tesis edilmesi gerekmekte olduğu, ancak böyle bir işlemin de söz konusu olmadığı, kaldı ki, 657 sayılı Yasanın 56. maddesinde hangi hallerde adaylık süresi içinde göreve son verilebileceğinin tadadi olarak belirtildiği, dosyadaki mevcut belgelerden, davacının Türkiye'nin dünya pazarlarına açılması konusunda geniş araştırmalar yaparak rapor hazırladığı, Kuveyt'teki El ... Santralinin Türk firmalarına bırakılması ile üçüncü dünya ülkelerinde Türkiye'nin müteahhitlik hizmetleri yönünden çeşitli hizmetlerde bulunduğu ve kültürel konulardaki çalışmaları nedeniyle teşekkür aldığının görüldüğü, çalışmaları belgeler ile saptanan davacının görevine, sübjektif olarak verimli çalışmadığı nedeniyle son verildiğinin anlaşıldığı gerekçesiyle, dava konusu işlem iptal edilmiştir.
Davalı idare, istisnai memurların da kamu görevi yaptıklarını, 657 sayılı Yasada belirtilen ödevler, sorumluluklar ve yasaklara ilişkin esaslara uymak zorunda olduklarını, 657 sayılı Yasada istisnai memuriyetleri yürütenlerin aday memur olmalarına mani hükmün yer almadığı, davacının çalışmalarından fayda temin edilemediğini ve formasyon itibariyle de verim alınmasının mümkün görülmediğini ileri sürmekte ve idare mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.
İdare ve vergi mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz yolu ile incelenerek bozulabilmeleri 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinde belirtilen nedenlerden birinin bulunması halinde mümkün olup davalı idarece ileri sürülen hususlar bunlardan hiçbirine uymamaktadır.
657 sayılı Yasanın 59. maddesinde; istisnai memurluklar belirlenerek bu görevlere, 657 sayılı Kanunun atanma, sınavlar, kademe ilerlemesi ve derece yükselmesine ilişkin hükümleriyle bağlı olmaksızın tahsis edilmiş derece aylığı ile memur atanabileceği hükme bağlanmış, anılan yasanın "İstisnai Memurluklara Atananlara Bu Kanunun Uygulanacak Hükümleri" başlıklı 61. maddesinin birinci ve ikinci fıkrasında ise; "60'ncı madde gereğince istisnai memurluklara atananlar hakkında bu kanunun atanma, sınavlar, kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi dışında kalan hükümleri uygulanır.
Ancak istisnai bir memuriyet kadrosuna atananlar, atandıkları kadronun derece aylığının ilk kademesini kazanılmış hak olarak elde ettikleri tarihten itibaren, haklarında bu kanunun kademe ilerlemesi ve derece yükselmesine dair hükümleri uygulanır." kuralı getirilmiştir.

 
Memuriyete atanmaya ilişkin hükümler 657 sayılı Yasanın IV- Kısmı 1.bölümünde yer almış olup, aday memurluktan asli memurluğa atanmaya ilişkin düzenleme bu bölümünde bulunan 58. madde ile yapılmış ise de, istisnai memurluklara ilişkin müstakil düzenleme yapan 59.ve 61. madde hükümleri ile bu görevlere atamanın " memur" statüsünde yapılacağı, 657 sayılı Yasanın atanmaya ilişkin hükümlerinin istisnai memuriyete atananlara uygulanamayacağının kurala bağlandığı dikkate alındığında, istisnai memurluklara aday memur statüsünde atama yapılamayacağı dolayısı ile de aday memurlara ilişkin düzenleme yapan 657 sayılı Yasa hükümlerinin bu tür görevleri yürüten memurlara uygulanamayacağı anlaşılmaktadır.
Kaldı ki, 657 sayılı Yasanın 1897 sayılı Yasa ile değişik 158. maddesi uyarınca aday memurların asaletlerinin tasdikine kadar kademe ilerlemesi yapması mümkün değil iken, 657 sayılı Yasanın 61. maddenin 2.fıkrasında istisnai memurlar için aksine düzenleme yapılmış olması, 657 sayılı Yasanın 1327 sayılı Yasa ile değişik 163. maddesinde de; bu kanuna tabi olmayan kurumlardan istisnai memuriyetlere atananların bu kanuna tabi kurumlarda bir göreve atanmaları halinde adaylık hükümlerinin bu gibilere uygulanamayacağının hükme bağlanması da bu görevlen yürütenlerin statülerinin farklı bir biçimde düzenlendiğini göstermektedir.
Ankara 2. İdare Mahkemesince verilen 27.1.1995 günlü, E:1994/337, K:19957 171 sayılı karar ve dayandığı gerekçe hukuk ve usule uygun olup bozulmasını gerektirecek bir sebep de bulunmadığından temyiz isteminin reddi ile anılan kararın yukarıda belirtilen gerekçenin de eklenmesi suretiyle onanmasına, temyiz giderlerinin istemde bulunan davalı üzerinde bırakılmasına, 16.2.1998 tarihinde oybirliği ile karar verildi.


Atanma şartları
Kategori   : İstisnai Memur

Kanun / Madde(ler)   : 657 / 48, 59
Tarih   : 2 Mayıs 1994
Kaynak   : 10 sayılı bülten, 27. sayfa
Özet   : İstisnai memurluklara; memur olabilmenin genel şartlarını taşıyanların atanabileceği hk.
________________________________________
Münhal bulunan 1 inci dereceli Özel Kalem Müdürü kadrosuna 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 60 inci maddesine göre atama yapılıp yapılamayacağına ilişkin ilgi yazınız incelenmiştir.
Bilindiği üzere 657 Sayılı Kanunun İstisnai Memurluklara ilişkin 59 uncu maddesi kapsamı içinde Özel Kalem Müdürlüklerine de yer verilmiş olup, mezkur Kanunun İstisnai memurluklara atanmada aranacak şanlara ilişkin 60 inci maddesinde "İstisnai Devlet Memurluklarına 48 inci maddede yazılı genel şartları taşıyan kimselerden atanmalar yapılabilir. Kuruluş kanunlarındaki özel hükümler saklıdır...." hükmü yer almaktadır.
Bu hükümler çerçevesinde, 657 Sayılı Kanunun 48 inci maddesinde yazılı genel şartlan taşıyan kimselerden özel kalem müdürü kadrosuna atama yapılabileceği mütalaa edilmektedir.
İsrtisnai memuriyete atanma
Kategori   : İstisnai Memur

Kanun / Madde(ler)   : 657 / 59
Tarih   : 1 Temmuz 1996
Kaynak   : 14 sayılı bülten, 59. sayfa
Özet   : İstisnai memuriyete atandıktan bir süre sonra I.Hukuk Müşavirliği kadrosuna ataması yapılan ilgilinin askerlik, serbest avukatlık ve belediye başkanlığı hizmet süreleri ile istisnai memuriyet kadrosunda geçen sürelerin dikkate alınması ile I Hukuk Müşaviri kadrosuna atama işleminde mevzuata aykırı bir husus bulunmadığı hk.
________________________________________
Bakanlığınızda, istisnai memuriyet kapsamında bulunan Basm ve Halkla İlişkiler Müşaviri kadrosuna atandıktan bir süre sonra I. Hukuk Müşavirliği kadrosuna ataması yapılan askerlik, serbest avukatlık ve Belediye Başkanlığı hizmeti değerlendirilerek I Hukuk Müşavirliği kadrosuna atanma işleminin mevzuata uygun olup olmadığı, uygun olmaması halinde ilgilinin durumunun nasıl değerlendirileceği hususundaki ilgi yazınız incelenmiştir.
Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 59 uncu maddesinde istisnai memuriyetler sayılmış ve 61 inci maddede de "60 ncı madde gereğince istisnai memurluklara atananlar hakkında bu Kanunun atanma, sınav, kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi dışında kalan bütün hükümleri uygulanır." ifadesi yer almaktadır.
Mezkur Kanunun 36 ncı maddesinin "Ortak Hükümler" bölümü (c) bendinde memuriyeten önce veya memuriyetten ayrılarak yurt içinde veya yurt dışında mesleklerini resmi veya özel müesseselerde ifa edenlerden memuriyete girenlerin hizmetlerinin nasıl değerlendirileceği belirlenmiştir.
Ayrıca, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (A) bendinde Devlet memurlarının derece yükselmesi yapabilmelerinin şartları; (B) bendinde ise 1,2,3 ve 4 üncü derecedeki kadrolara derece yükselmesindeki süre kaydı aranmaksızın, atanmasındaki usulüne göre daha aşağıdaki derecelerden atama yapılabilmesi için dereceler itibariyle, 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi kapsamına dahil kurumlarda fiilen çalışılmış olması gereken hizmet süreleri belirtilmiş, bu sürelerin hesabında; Yasama Organı Üyeliğinde, Kanunlarla kurulan fonlarda, muvazzaf askerlikte ve okul devresi dahil yedek subaylıkta ve uluslararası kuruluşlarda geçen sürelerin tamamı ile yükseköğrenim gördükten sonra özel kurumlarda veya serbest olarak çalışılan sürelerin 6 yılı geçmemek üzere 3/4 ünün dikkate alınacağı hükme bağlanmıştır.
657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendinde, "...8.6.1984 tarih ve 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi kapsamına dahil kurumlarda fiilen çalışmış olması ..." öngörüldüğünden bu kurumlarda hangi statüde olduğuna bakılmaksızın, fiilen çalışmış olduğu sürenin tamamının bu maddenin uygulanması bakımından gerekli görülen hizmet süresine dahil edilmesinin gerektiği düşünülmekte olup, sözkonusu personelin belediye başkanlığındaki 5 yıllık hizmetinin, serbest avukatlıkta geçen 6 yıl 9 aylık sürenin 3/4 ünün, askerlikte geçen 1 yıl 3 aylı k süre ile istisnai memuriyet kadrosunda geçen sürenin dikkate alınması ile, I. Hukuk Müşaviri kadrosuna atanmak için gerekli olan 10 yıllık hizmet süresinin tamamlandığı, bu itibarla I. Hukuk Müşavirliği kadrosuna atama işleminde mevzuata aykırı bir husus bulunmadığı mütalaa edilmektedir.
İstifa eden istisnai memurun dönüşü
Kategori   : İstisnai Memur

Kanun / Madde(ler)   : 657 / 59, 92, 97
Tarih   : 29 Eylül 1993
Kaynak   : 8 sayılı bülten, 24. sayfa
Özet   : Özel Kalem Müdürlüğü kadrosunda görev yapmakta iken istifa eden bir personelin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 97 inci maddesinde belirtilen 6 aylık süreyi doldurmadan Devlet memuriyetine dönemeyeceği hk.
________________________________________
1inci derece kadrolu ve 2300 ek göstergeli Özel Kalem Müdürü kadrosunda görev yapmakta iken 10.9.1993 tarihinden geçerli olmak üzere istifa eden bir personelin 657 sayılı Kanunun 97 inci maddesinde belirtilen 6 aylık süreyi doldurmadan tekrar istisnai memur kadrolarından birine atanıp atanamayacağı hususunda tereddüde düşüldüğü ilgi yazınızın tetkikinden anlaşılmaktadır. Bilindiği üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 61 inci maddesinin birinci fıkrasında “60 ıncı madde gereğince istisnai memurluklara atananlar hakkında bu kanunun atanma, sınavlar, kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi dışında kalan bütün hükümleri uygulanır” hükmü yer almaktadır. Yukarıda yer verilen fıkra hükmünün; belirli sınıf ve derecelerdeki memuriyet kadrolarına atanacaklar için aynı kanunun değişik 68 inci maddesinin (B) bendinde aranan öğrenim düzeyi ve hizmet süresi gibi şartlar ile sınav kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi için gerekli diğer şartlardan istisnai memuriyetlere atanacakların ayrık tutulması için sevk edildiği düşünülmektedir. Hal böyle olunca, memurluğun sona ermesine dair hükümlerin 657 sayılı kanuna tabi bütün memurlar hakkında tatbiki gerekli görüldüğünden, durumu ilgide kayıtlı yazınıza konu edilen personelin istifa tarihinden itibaren (6) ay geçmeden yeniden Devlet memuriyetine dönemeyeceği mütalaa edilmektedir.

İstisnai personel nitelikleri
Kategori   : İstisnai Memur

Kanun / Madde(ler)   : 657 / 48, 59
Tarih   : 29 Mayıs 1996
Kaynak   : 13 sayılı bülten, 51. sayfa
Özet   : 657 sayılı Kanunun 48 nci maddesinde yazılı genel şartları taşıyan kimselerden özel kalem müdürü kadrosuna atama yapılabileceği hk.
________________________________________
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 59 uncu maddesinde belirtilen istisnai memurluklar kapsamına Belediyelerin Özel Kalem Müdürlüklerinin girip girmediği, lise mezunu bir işçinin 1 inci dereceli özel kalem müdürlüğü kadrosuna istisnai memur olarak atanıp atanmayacağı hususundaki tereddüt incelenmiştir.
Bilindiği üzere, 657 sayılı Kanunun istisnai memurluklara ilişkin 59 uncu maddesi kapsamı içinde Özel Kalem Müdürlüklerine yer verilmiş olup, mezkur Kanunun istisnai memurluklara atanmada aranacak şartlara ilişkin 60 nci maddesinde "İstisnai Devlet memurluklarına 48 inci maddede yazılı şartları taşıyan kimselerden atanmalar yapılabilir.
Kuruluş Kanunlarındaki özel hükümler saklıdır." hükmü yer almaktadır.
Bu hükümler çerçevesinde, 657 sayılı Kanunun 48 nci maddesinde yazılı genel şartları taşıyan kimselerden özel kalem müdürü kadrosuna atama yapılabileceği mütalaa edilmektedir.ÖZET-23: Özel Kalem Müdürlüğü kadrosunda görev yapmakta iken istifa eden bir personelin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 97 inci maddesinde belirtilen 6 aylık süreyi doldurmadan Devlet memuriyetine dönemeyeceği hk. (29/09/1993)
1 inci derece kadrolu ve 2300 ek göstergeli Özel Kalem Müdürü kadrosunda görev yapmakta iken 10.9.1993 tarihinden geçerli olmak üzere istifa eden bir personelin 657 sayılı Kanunun 97 inci maddesinde belirtilen 6 aylık süreyi doldurmadan tekrar istisnai memur kadrolarından birine atanıp atanamayacağı hususunda tereddüde düşüldüğü ilgi yazınızın tetkikinden anlaşılmaktadır.
 Bilindiği üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 61 inci maddesinin birinci fıkrasında “60 ıncı madde gereğince istisnai memurluklara atananlar hakkında bu kanunun atanma, sınavlar, kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi dışında kalan bütün hükümleri uygulanır” hükmü yer almaktadır.
Yukarıda yer verilen fıkra hükmünün; belirli sınıf ve derecelerdeki memuriyet kadrolarına atanacaklar için aynı kanunun değişik 68 inci maddesinin (B) bendinde aranan öğrenim düzeyi ve hizmet süresi gibi şartlar ile sınav kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi için gerekli diğer şartlardan istisnai memuriyetlere atanacakların ayrık tutulması için sevk edildiği düşünülmektedir.
 Hal böyle olunca, memurluğun sona ermesine dair hükümlerin 657 sayılı kanuna tabi bütün memurlar hakkında tatbiki gerekli görüldüğünden, durumu ilgide kayıtlı yazınıza konu edilen personelin istifa tarihinden itibaren (6) ay geçmeden yeniden Devlet memuriyetine dönemeyeceği mütalaa edilmektedir.


ÖZET-25: İstisnai memurluklara atanan İlgilinin, Devlet Memurları Kanunun 54 üncü maddesinde belirtilen kanuni süre tamamlanıncaya kadar adaylığa tâbi tutulmaları gerektiği hk.(4.8.1995)
İstisnai memuriyetten 657 sayılı Kanuna tabi bir göreve kazanılmış hak aylığı ile atanan personelin adaylık hükümlerine tabi olup olmayacağı ve adaylık süresi ile ilgili tereddüt konusu incelenmiştir.
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 61 inci maddesinde "60 inci madde gereğince istisnai memurluklara atananlar hakkında ba Kanunun atanma, sınavlar, kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi dışında kalan bütün hükümleri uygulanın.." hükmü bulunmaktadır. Mezkur Kanunun 54 üncü maddesinin ikinci fıkrasında "Aday olarak atanmış Devlet memurunun adaylık sûresi bir yıldan az iki yıldan çok olamaz ve bu süre içinde aday memurun başka kurumlara nakli yapılamaz." denilmektedir.
İstisnai bir kadroya atanan ve hizmet süresi itibariyle 657 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinde aday memur olarak geçirilmesi öngörülen süreyi doldurmadan istisnai kadro olmayan bir kadroya atanan memurların asalet tasdiki için gerekli kanuni süre tamamlanıncaya kadar adaylığa tabi tutulmaları gerekmektedir.
Diğer taraftan, 657 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinde adaylık süresinde kesinti olmayacağına dair herhangi bir hüküm bulunmaması sebebiyle aday memurlukta istifadan önce geçen hizmetlerinin de adaylık süresinin hesabında değerlendirilmesi mümkün bulunmaktadır.
Bu itibarla, adaylık hükümlerine tabi tutulacak olan ilgi yazınıza konu teşkil eden personelin Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğünde 657 sayılı Kanuna tabi olmak şartıyla aday mühendis olarak geçirdiği hizmet ile istisnai memurlukta geçirdiği hizmet toplamının 657 sayılı kanunun 54 üncü maddesinde adaylık için öngörülen sürenin hesabında dikkate alınması gerektiği mütalaa edilmektedir.
             ÖZET- 38 : 657 sayılı Kanunun 59 uncu maddesinde sayılan istisnai memurluklara atanacakların ÖSYM tarafından yapılacak olan merkezi memuriyet giriş sınavının kapsamında bulunmadığı hk. (21.06.1999)   Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılacak olan İlk Defa Devlet Memuru Olarak Atanacaklar İçin Seçme Sınavının, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 59 uncu maddesinde sayılan istisnai kadroları kapsayıp kapsamadığı hakkındaki ilgi yazınız incelenmiştir.

   657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 61 inci maddesinin birinci fıkrasında “60 ncı madde gereğince istisnai memurluklara atananlar hakkında bu Kanunun atanma, sınavlar, kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi dışında kalan bütün hükümleri uygulanır.” denilmektedir.

   Bu itibarla, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 59 uncu maddesinde sayılan istisnai memurluklara atanacaklar, bu Kanun ve bu Kanun hükümlerine göre yürürlüğe konulmuş olan İlk Defa Devlet Kamu Hizmeti ve Görevlerine Devlet Memuru Olarak Atanacaklar İçin Mecburi Yeterlik ve Yarışma Sınavları Genel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılacak olan İlk Defa Devlet Memuru Olarak Atanacaklar İçin Seçme Sınavının kapsamında bulunmamaktadır.

ÖZET- 49: Özel kalem müdürü olarak görev yapmış olmanız ve mevzuatta aranan şartları taşımanız kaydıyla, şef unvanlı kadrolara atanmanızın, Kurumunuzun takdirinde olduğuna ilişkin 28/11/2006-22280


Daha önce Çevre Bakanlığında Özel Kalem Müdürü kadrosunda görev yaptığınız, halen Kültür ve Turizm Bakanlığında veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrosunda çalıştığınız ve Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu olduğunuzdan bahisle, şef kadrosuna görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabi tutulmadan atanıp atanamayacağınıza ilişkin ilgi  dilekçe  incelenmiştir.
 Bilindiği üzere, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 61’inci maddesinin birinci fıkrasında, “… istisnai memurluklara atananlar hakkında bu Kanunun atanma, sınavlar, kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi dışında kalan bütün hükümleri uygulanır.” hükmüne yer verilmiştir.
  Diğer taraftan, 15/03/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilerek, 18/04/1999 tarihli ve 23670 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 21/09/2004 tarihli ve 2004/8246 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değişik “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik” in  2’nci maddesinde;  bu Yönetmeliğin, özel kanunlarındaki düzenlemeler  saklı kalmak kaydıyla, 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü  Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) ve (III) sayılı cetvellerde  yer alan  kadrolarda, il özel idareleri ve belediyeler ile bunların kurdukları birlik müessese ve işletmelere ait memur kadrolarında,  özelleştirme  kapsam ve programında  bulunan kuruluşlar da dahil olmak üzere  kamu iktisadi teşebbüsleri  ve bağlı ortaklıklarına ait memur kadroları ile sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilen personelin, müdür ve daha alt görevlere görevde yükselme mahiyetindeki asaleten atamaları ile en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara  ilişkin  unvan değişikliği mahiyetindeki asaleten  atamaları  hakkında uygulanacağı  hüküm altına alınmıştır. Adı geçen Genel Yönetmeliğin geçici 3’üncü maddesinde, “ Bu Yönetmelik kapsamına giren unvanları, ilgili mevzuatları uyarınca kazananların hakları saklıdır.” hükmü yer almaktadır.
Yukarıdaki hükümler çerçevesinde, daha önce asaleten özel kalem müdürü olarak görev yapmış olmanız ve mevzuatta aranan şartları taşımanız kaydıyla, şef unvanlı kadrolara atanmanızın, Kurumunuzun takdirinde olduğu değerlendirilmektedir.                                                                                                                                                                                                                                                                               


ÖZET- 18: İstisnai memurun unvan sınavına girmeden avukat kadrosuna atanacağı, Araştırma görevlisi kadrosunda çalışan personelin görevde yükselme sınavına tabi olmaksızın atanabileceği, Baş mühendisin şube müdürü unvanlı kadroya görevde yükselme sınavı ile atanabileceğine ilişkin 27/06/2008-12168

   
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 59’uncu maddesi uyarınca halen istisnai memur olarak görev yapan personelin Genel Müdürlüğünüzde münhal bulunan “Avukat” unvanlı kadroya unvan değişikliği sınavına katılmadan naklen atanıp atanamayacağı, 2 yıl veya daha fazla süre ile araştırma görevlisi olarak çalışan ve Genel Müdürlüğünüze açıktan veya naklen atanan personelin görevde yükselme eğitim ve sınavına katılmadan atanabileceği kadroların tespiti ile Genel Müdürlüğünüzde başmühendis kadrosunda görev yapan personelin şube müdürü kadrosuna görevde yükselme eğitim ve sınavına katılamadan, atanıp atanamayacağı hususlarında görüş talep eden ilgi yazı incelenmiştir.
   Bilindiği üzere, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 61’inci maddesinin birinci fıkrasında, “… istisnai memurluklara atananlar hakkında bu Kanunun atanma, sınavlar, kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi dışında kalan bütün hükümleri uygulanır.” hükmüne yer verilmiştir.
   Diğer taraftan, 15/03/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilerek 18/04/1999 tarihli ve 23670 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve 21/09/2004 tarihli ve 2004/8246 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değiştirilen “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik” in 2’nci maddesinde; bu Yönetmeliğin, 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki  (I)  ve (III) sayılı cetvellerde yer alan kadrolarda, il özel idareleri ve belediyeler ile bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelere ait memur kadrolarında, özelleştirme kapsam ve programında bulunan kuruluşlar da dahil olmak üzere kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarına ait memur kadroları ile sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilen personelin, müdür ve daha alt görevlere görevde yükselme mahiyetindeki asaleten atamaları ile en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin unvan değişikliği mahiyetindeki asaleten atamaları hakkında uygulanacağı; aynı maddenin ikinci fıkrasının (a) bendinde ise, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 59’ uncu maddesinde belirtilen istisnai memurluklara yapılacak atamalarda bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanmayacağı hükme bağlanmıştır.
   Aynı Yönetmeliğin 4’üncü maddesinin  (b) bendinde,  aynı düzeyde görevin, kurumların; hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya da grup içinde alt gruplar olması halinde aynı alt grupta gösterdikleri görevleri ifade ettiği belirtilmiş, geçici 1’inci maddesinde ise; “Kurumlar aynı unvana veya bu unvanın bulunduğu aynı alt gruptaki diğer unvanlara veya daha alt unvanlara naklen atama yapabilir. Diğer personel kanunlarına tabi olanların 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi görevlere atanmalarında ihraz ettikleri unvanlar, aynı unvanın olmaması halinde öğrenim durumu ve ihraz ettiği unvanla birlikte atanacağı unvan ve Devlet Personel Başkanlığının olumlu görüşü dikkate alınır.” hükmü getirilmiştir.
   Ayrıca, 20/11/2005 tarihli ve 25999 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İller Bankası Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin “Hizmet grupları” başlıklı 5’inci maddesinin ikinci fıkrasında unvan değişikliğine tabi kadrolar arasında “Avukat” unvanına yer verilmiş; “Unvan değişikliğine tabi kadrolara yapılacak atamalarda aranacak özel şartlar” başlıklı 10/a maddesinde ise, “Avukat kadrosuna atanabilmek için; 1) Avukatlık ruhsatına sahip olmak,”  şartı aranmıştır.
   Aynı Yönetmeliğinin “Hizmet grupları” başlıklı 5/a maddesinin (3) numaralı alt grubunda, “Şube Müdürü” unvanına yer verilmiş;  “Görevde yükselme sınavı sonucu atanacaklarda aranacak özel şartlar” başlıklı 8/a maddesinde ise, “ Şube Müdürü, Tesisler Müdürü kadrolarına atanabilmek için; 1) En az 8 yıl hizmeti bulunmak, 2) Fakülte veya 4 yıllık yüksek okul mezunu olmak, 3) Bankada APK Uzmanı, Araştırmacı, Muhasebeci, Şef, Mütercim, Çözümleyici, Programcı, Başmühendis, Mühendis, Mimar, Şehir Plancısı, Jeomorfolog, Kimyager veya İstatistikçi kadrolarında en az 2 yıl hizmeti bulunmak,”  şartları aranmıştır.
   Yukarıdaki hükümler çerçevesinde,
   1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 59’uncu maddesi uyarınca halen istisnai memur olarak görev yapan personelin, mevzuatta aranan diğer şartları taşıması kaydıyla, Avukat unvanlı kadroya atanmasının Kurumunuzun takdirinde olduğu,
   2- Üniversitede 2 yıl veya daha fazla süre ile araştırma görevlisi olarak çalışan ve Genel Müdürlüğünüze açıktan veya naklen atanan personelin, mevzuatta aranan diğer şartları taşıması kaydıyla, uzman ve daha alt düzeyde görevler ile Genel Müdürlüğünüz Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 5’inci maddesinde yer alan idari hizmetler grubunda belirtilen unvanlı görevlere görevde yükselme eğitim ve sınavına tabi olmadan atanmasının Kurumunuzun takdirinde bulunduğu,
   3- Genel Müdürlüğünüz Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 8’inci maddesinde başmühendis olarak görev yapan personelin şube müdürü kadrosuna atanabilmesi için görevde yükselme sınavında başarılı olması şartının aranması sebebiyle, söz konusu hükmün uygulanması gerektiği,
   mütalaa edilmektedir.


NOT: Yazar adı olmayan makaleler Hukuk İşleri Müdürlüğümüzün seminer çalışmalarıdır.


Paylaşmak en büyük erdemdir.

hüseyin türk

  • Ziyaretçi
Ynt: İstisnai Memur Atanması Özel Kalem Müdürleri
« Yanıtla #1 : 27 Eylül 2016, 11:50:38 Sal »
bir belediyede lise mezunu bir memurun özel kalem müdürü olarak atanması yapıldığında ve 6 ay süreyi dolduruğu takdirde başkan oluru ile başa bir müdürlüğe kadrolu müdür olarak atanabilir mi yada aksine süre dolsa dahi ayrıldığı takdirde başka bir müdürlüğe başkan oluru ile vekil müdür olarak mı atanaır yoksa direk müdür kadrosunu alır direk müdür olarak atanabilir mi?


Konuyu Paylaş

Paylaş delicious Paylaş digg Paylaş facebook Paylaş furl Paylaş linkedin Paylaş myspace Paylaş reddit Paylaş stumble Paylaş technorati Paylaş twitter

 

Hızlı yanıt'ı kullanarak çabukça ileti gönderebilir, iletilerinizde gülümseme ve bbc kullanabilirsiniz.

Uyarı: bu konuya en az 120 gündür yanıt gönderilmemiş.
Yanıt vermek yerine yeni bir konu açmanız önerilir.

Not: Bu konu bir moderatör tarafından onaylanmadan görüntülenmeyecektir.
Ad Soyad: E-Posta:
Doğrulama:
2023-1922=? (Cevap=101):

Benzer Konular

  Konu / Başlatan Yanıt Son İleti
0 Yanıt
1383 Gösterim
Son İleti 25 Mayıs 2012, 23:28:57 Cum
Gönderen: Süleyman ERTUĞRUL
0 Yanıt
1212 Gösterim
Son İleti 01 Temmuz 2012, 15:45:43 Paz
Gönderen: Süleyman ERTUĞRUL
0 Yanıt
1930 Gösterim
Son İleti 07 Temmuz 2012, 14:22:29 Cts
Gönderen: Süleyman ERTUĞRUL
0 Yanıt
1086 Gösterim
Son İleti 06 Eylül 2012, 11:19:46 Prş
Gönderen: Mehmet Yıldırım
Özel kalem müdürlüğü

Başlatan Abdülhey Aydın Soru Cevap

0 Yanıt
1010 Gösterim
Son İleti 16 Şubat 2014, 23:01:03 Paz
Gönderen: Abdülhey Aydın