Gönderen Konu: TAPU TAHSİS BELGESİ İŞLEMLERİNDEKİ ÖNEMLİ HUSUSLAR.....  (Okunma sayısı 23818 defa)

Çevrimdışı Fatih BUDAKOĞLU

  • Stj. Avukat
  • Gelişen Üye
  • *****
  • İleti: 72
  • Karma: +0/-0
    • Profili Görüntüle

TAPU TAHSİS BELGESİ İŞLEMLERİNDE
DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR


Her ne kadar 266 sayılı Tebliğde; 2981 sayılı Kanun ve 3290 Sayılı Kanun ile Bazı Maddeleri Değiştirilen ve Bazı Maddeler Eklenen 2981 Sayılı Kanunun Uygulanmasına Dair Yönetmelik hükümlerine göre hak sahipliği araştırmasının, taşınmazın devredileceği belediyece yapılmasının uygun görüldüğü belirtilmişse de, buradaki düzenlemeden, diğer işlemleri sonuçlandırılarak devir aşamasına gelen ya da devredilen taşınmazların üzerindeki hak sahipliğinin ilgili belediyece araştırılacağı anlaşılmaktadır.

Belediyeye devri henüz söz konusu olmayan taşınmazlarda, öncelikle ecrimisil işlemlerine esas olmak üzere, hak sahipliği araştırmasının aşağıdaki açıklamalar da dikkate alınarak İdarece sonuçlandırılması gerekmektedir.

Ayrıca 2981 sayılı Kanunun 10. maddesinde; bu Kanun hükümlerine göre Hazine, belediye, il özel idaresine ait veya Vakıflar Genel Müdürlüğünün idare ettiği arsa veya araziler üzerinde gecekondu sahiplerince yapılmış yapıların, aynı Kanunun 12. maddesi hükümlerine göre tespit ettirildikten sonra, kayıt maliki kamu kuruluşunca bu yerin hak sahibine tahsis edileceği ve bu tahsisin yapıldığı tapu sicilinin beyanlar hanesinde gösterilerek ilgilisine 'Tapu Tahsis Belgesi' (TTB) verileceği belirtilmiştir. Bu maddedeki kurala uygun olarak İdarece verilmiş TTB'nin İdare Hukukunun temel ilkelerinden olan usulde paralellik ilkesi uyarınca İdare tarafından iptal edilmesi gerektiğinden, bu Kanuna ve ilkeye aykırı olarak TTB'nin belediye veya belediye encümeni kararı ile iptal edilmesi mümkün değildir.

2981 sayılı Kanunun 2. maddesinde Kanunun kapsamı; 8. maddesinde tespit ve değerlendirme işlemleri; 9. maddesinde uygulama işlemleri; 13. maddesinde tapu tahsis belgesi verilen gecekondular; 14. maddesinde Kanundan yararlanmayacaklar hakkında hükümler yer almakta; ayrıca, Kanunun uygulanmasına dair Yönetmelik bulunmaktadır.

Kanunun 2. maddesine göre, bu Kanun imar ve gecekondu mevzuatına aykırı olarak inşa edilen aşağıda belirtilen yerlerdeki bütün yapıları kapsar:
    
Belediye ve mücavir alan sınırları içindeki yapılar,

6785 sayılı İmar Kanununa 1605 sayılı Kanunla eklenen Ek 7. ve 8. maddeleri uyarınca çıkarılan Yönetmeliğin 1.03 maddesi kapsamına giren alanlardaki yapılar,

Yönetmeliğin 1.03. maddesine göre;
Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca sınırları belirlenerek Bakanlar kurulu kararı alınmış yerlerden, onaylı imar planı bulunan yerler ve onamış imar planı veya mevzi imar planı bulunmayan Belediye ve mücavir alan sınırları dışındaki yerlerden,

 
-1   Deniz ve göl kenarlarına   :   3 km,      
-1   Nehir kenarlarına   :   500 km,      
-2   Nüfusu 10.000-100.000 olan Belediyeler ile bu belediyelerin mücavir alan sınırlarına   :   5 km,      
-3   Nüfusu 100.000 olan belediyelerin mücavir olan sınırlarına   :   10 km,      
-4   İmar ve İskân Bakanlığının saptadığı metropoliten alan sınırlarına   :   25 km,   

olan alanlar (söz konusu alanlarda bulunan köylerdeki yapılar da bu Kanun kapsamındadır).

Yukarıdaki bent kapsamı dışında kalan sanayi, depolama, turistik ve tarımsal yapılar.

Kanunun 8. maddesi uyarınca, Kanunun uygulanacağı yerlerde 10 Kasım 1985 tarihinden önce yapılmış veya sömel betonları dökülmüş olmak kaydıyla;

Mesken olarak kullanılan yapılar,
Kısmen mesken, kısmen işyeri olarak kullanılan yapılar,
Evvelce konut olarak kullanılıp sonradan işyerine çevrilen yapılar,
İmar mevzuatlarına, ruhsat ve eklerine aykırı tüm yapılar,

bu Kanundan yararlanacak yapılar olarak belirlenmiştir.

Kanunun 13. maddesinin (a) bendine göre, bu Kanun hükümleri uyarınca kendilerine arazi veya arsa tahsis edilecek kimselerin, kendilerinin, eşinin veya reşit olmayan çocuğunun oturduğu belediye ve mücavir alan sınırları içinde ev yapmaya müsait arsa veya bir ev veya apartmanın bağımsız bölümüne veya kısmen iş yeri kısmen konut olarak kullanılan bir yapıya sahip bulunmaması gerekir.

Aynı Kanunun 9. maddesinin (b) bendinin son fıkrasında, arsa tahsis edilecek kişilere 400 m2’den fazla arazi için tahsis işlemi yapılamayacağı; 18. maddesinin (d) bendinde ise Kanun kapsamında kalan gecekondulara, ecrimisil ve arsa kullanım bedeli tahakkuk ettirilemeyeceği ve alınamayacağı, tahakkuk ettirilen veya tahakkuk ettirilip tahsil edilen ecrimisillerin ve arsa kullanım bedelinin arsa bedeline dönüşeceği belirtilmiştir.

Kanunun 14. maddesi ile ek 3. maddesinde, 2981 sayılı Kanundan yararlanmayacak yapılar belirtilmiştir. Bunlara göre;

Her ölçekte imar planında başka maksatla tahsis edilmiş alanlardaki sınai kuruluşlara ait olmayan tehlikeli madde depoları ile imar planında tehlikeli madde depoları için ayrılmış yerlerde bu depolar dışındaki her türlü ruhsatız yapılar (14/a),

2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu uyarınca ilan edilmiş bulunan "Turizm Alanlarında" ve "Turizm Merkezlerinde" imar mevzuatına aykırı inşa edilmiş veya inşası devam eden ancak bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde yürürlükteki çeşitli ölçekli imar planlarıyla getirilmiş bulunan kararlara uygun hale getirilmeyen yapılar (14/c),

İçme ve kullanma suyu temin edilen ve edilecek olan baraj, göl, gölet gibi satıhda bulunan su kaynaklarının mutlak ve kısa mesafeli koruma alanı ve içme ve kullanma suyu temin edilen yeraltı su kaynakları etrafında bırakılan koruma alanı içerisindeki yapılar (14/e),

10 Kasım 1985 tarihinden sonra yapılan gecekondular ile inşasına başlanan imar mevzuatına, ruhsat ve eklerine aykırı yapılar ve Çanakkale Boğazında 2 Haziran 1981 tarihinden sonra yapılan gecekondular ile 1 Ekim 1983 tarihinden sonra inşasına başlanan imar mevzuatına, ruhsat ve eklerine aykırı yapılar (14/f),

Karayolları kamulaştırma sınırına tecavüz edilen ve konut olarak kullanılan yapılarla kamulaştırma sınırına 10 metreden daha yakın olan ve konut dışı maksatlarla kullanılan yapılar (bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde mal sahiplerine tebliğ edilmesinden en geç onsekiz ay içinde tecavüz durumları giderilmeyen yapılar bu Kanunun 4. maddesinin (c) bendi kapsamına girer) (14/g),

Camii, mescit, türbe gibi yerlerin sınırları içinde kalan veya bu yerlerin sınırları içinde kalmamakla beraber eserlerin bütünlüğünü bozan yapılar (Ek Madde 3),

ile 14. maddede belirtilen diğer yapılar, bu Kanunun uygulanmasında tespit ve değerlendirme dışında bırakılır.

Ancak Kanunun 13. maddesinin (b) bendinin 2. fıkrası gereğince 14. maddenin a, b, c, d, e, g, h ve i bentleri kapsamında kalmaları nedeniyle, bulundukları yerde korunamayan gecekondu sahiplerinden hak sahibi sıfatı taşıyanlarına, bir gecekondu önleme veya ıslah bölgesinde veya yakın bölgelerde yapılmış ıslah imar planları içinde meydana gelen boş imar parselleri müstakil, hisseli veya kat mülkiyeti esasına göre verilir. Bu gibi hallerde gecekondu sahibine ayrıca enkaz bedeli bu Kanunla kurulan fondan belediye veya valilikçe ödenir. Ek 3. maddenin son cümlesine göre ise bu madde gereğince tapu veya tapu tahsis belgesi verilemeyecek hak sahiplerine başka yerden öncelikle arsa tahsis edilmesi gerekir. 

2981 sayılı Kanunun 10/b maddesinin son bendinde, “Hak sahibi olmadığı halde tapu verilen kişilerin tapuları resen iptal edilir”  hükmü yer almaktadır. Bu nedenle, gerçek hak sahibi olmadığı halde herhangi bir nedenle tapu tahsis belgesi veya tapu verilen kişilerin hak sahibi olmadıkları yahut tapu tahsis veya tapusu verilen yerlerde gecekonduların bulunmadığı anlaşılırsa arsa veya arazi tahsisi yapan idarece tahsisin veya tapunun iptali mümkündür.

İlgili idarece tahsis veya tapunun iptal edildiğinin Tapu Sicil Müdürlüklerine bildirilmesinden sonra, Tapu Sicil Müdürlükleri herhangi bir hüküm aramaksızın;

Tahsisin iptal edilmesi halinde, ilgili idarenin talebini yevmiye defterine kaydederek beyanlar hanesindeki tahsis şerhini resen terkin edeceklerdir.

Tapunun iptal edilmesi durumunda ise ilgili idarenin talebini yevmiye defterine kaydederek tapu kaydını ilgili idare adına resen tashih edilecektir.

Her iki halde de Türk Medeni Kanununun 1019. maddesi gereğince tapu tahsis belgesi veya tapusu iptal edilen kişilere bilgi verilecektir.

2981 sayılı Kanundan yararlanmak isteyenlerin 08.12.1986 tarihine kadar ilgili belediye veya valiliklere başvurması gerekmektedir.

Konuyla ilgili çalışma yapılmadan önce, Milli Emlak Kontrolörleri Derneğinin internet sayfasındaki (www.milliemlak.org) Milli Emlak Kontrolörü Veysel SEZGİN'in 2981 sayılı Kanunla ilgili değerlendirmelerinin de okunmasında yarar bulunmaktadır.

Örnek 1: … Mahallesinde bulunan ormana komşu ve çalılık vasıflı … parsel nolu taşınmazın yüzölçümü 1.499 m2; bahçeli kerpiç ev vasıflı … parsel nolu taşınmazın yüzölçümü 651 m2'dir. Bu iki taşınmazın yüzölçüm toplamı ise 2.150 m2'dir. Her iki parselin üzerindeki gecekondular nedeniyle verilen TTB bilgileri şu şekildedir:

Tablo 2
 
Sıra No   Kişi   TTB Alanı   Yapı Alanı   Tapu Beyanı      
1   A   152   126   152      
2   B   280   90   280      
3   C   72   97         
4   Ç   288   84   288      
5   D   400   57   400      
6   E   20   70   20      
7   F   362   93   362      
8   G   376   82   288      
9   H   380   60   380      
TOPLAM   2.330   759   2.170   

Tablo 2'deki bilgilere göre, Toplam TTB alanı, ... parsel nolu taşınmazların yüzölçüm toplamından 180 m2; tapu kaydındaki beyan bilgilerine göre TTB ile tahsis edilen alan, … parsel nolu taşınmazların yüzölçüm toplamından 92 m2 daha fazladır.

2981 sayılı Kanunun 13. maddesinin (b) bendi uyarınca hak sahiplerine, yapılarının işgal ettiği arazi de dikkate alınarak ıslah imar planında getirilen ölçülere uygun şekilde arsa veya hisse tahsis edileceğinden, tapu tahsis belgelerinin de yapıların işgal ettiği alan dikkate alınarak verilmesi gerekmektedir.

Örnek 2: A, B ve C’nin taşınmazı bulunduğunun tespiti üzerine, bu kişiler adına düzenlenen TTB'lerin iptali ile buna ilişkin beyanların tapu kaydının beyanlar sütunundan silinmesi Tapu Sicil Müdürlüğüne bildirilmiş, cevabi yazıda; ilk 2 sıradaki kişilere ilişkin işlem yapıldığı, ancak C’nin TTB’sini D’ye devretmesi nedeniyle bu kişiyle ilgili beyanın terkin edilemediği ifade edilmiştir.

2981 sayılı Kanunun amacı, dar gelirli ve konut sahibi olmayan kimselere, bir defaya mahsus olmak üzere konut edinme imkânı sağlamak ve ruhsatsız veya ruhsata aykırı yapıları ruhsata bağlamaktır. Ayrıca arsa tahsis edilecek kimselerin aynı Kanun uyarınca hak sahibi olmaları zorunlu olduğu gibi, gecekonduyu satın aldıkları kişilerin de hak sahibi niteliğini taşımaları gerektiği açıktır. Dolayısıyla gecekonduyu satan C, 2981 sayılı Kanun uyarınca hak sahibi olmadığına göre, bu kişiden satın alan D de hak sahibi olarak nitelendirilmesi mümkün olmadığından, D adına olan tapudaki beyanın da terkin edilmesi gerekmektedir.

Örnek 3: A adına düzenlenen TTB, 07.11.2002 tarihinde iptal ve tapu kaydından terkin edilmesine karşın, aynı kişi hakkında 03.11.2001 tarihi esas alınarak ecrimisil takibatında bulunulmuştur.

TTB'ye dayanarak Hazine taşınmazına tasarruf eden kişilere, 2981 sayılı Kanunun 18. maddesinin (d) bendi uyarınca ecrimisil tahakkuk ettirilemeyeceğinden, ancak TTB'nin iptali ile buna ilişkin beyanın terkin edildiği tarihten sonraki süreler için ecrimisil takibatında bulunması gerekmektedir.

Örnek 4: … parsel nolu taşınmaz üzerindeki gecekondu nedeniyle TTB almak üzere A tarafından 19.04.1983 tarihinde başvurulmuş, Tapu Sicil Müdürlüğünün yazısında; … Mahallesinde bulunan … parsel nolu ve 3.447 m2 yüzölçümlü taşınmazın 75/434 payının aynı kişiye ait olduğu bildirilmiş, buna rağmen … tarihinde A adına TTB düzenlenmiştir. … tarihli dilekçesinde ise A; yapılan araştırma sonucunda adına kayıtlı ticarethane ve … Köyünde arazisi olduğunun tespit edildiğini, ancak arazisinin şuyulandırılmış olup 7 ayrı parsele gittiğini, dolayısıyla ev yapmaya müsait bir arsasının olmadığını belirtmiş ve dilekçe ekinde tapu eklerine yer vermiştir. Tapu örneklerine göre şuyulandırma … tarihinde gerçekleşmiştir.

Hak sahipliği araştırmasının, 2981 sayılı Kanun hükümlerine göre kendilerine arsa tahsis edilecek kişilerin, tapu tahsisi için başvuruda bulundukları tarih itibariyle tahsis koşullarını taşıyıp taşımadıkları incelenerek sonuçlandırılması gerekmektedir.

Örnek 5: … taşınmaz üzerindeki gecekondu için A başvuruda bulunmuş, ancak TTB B adına düzenlenmiştir. … tarihli Vergi Dairesi Makbuzunda mükellef olarak A; Başvuru Dilekçe Formunun sol üst köşesinde gecekondunun satıcısı A, alıcısı B gösterilmiştir. Ancak bu alım-satım işlemlerine ilişkin belgelere dosyasında rastlanmamıştır.

Danıştay Birinci Dairenin 30.10.1989 tarih ve 1989/109 esas, 1989/156 karar sayılı ilamında; 

2981 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 08.03.1984 tarihinde sonra, ancak tapu tahsis belgesi düzenlenmeden önce hak sahibi olabileceği gecekondu dışındaki tapulu taşınmazını satanların sahip oldukları gecekondu için hak sahibi olabilecekleri,

Tapu tahsis belgesi alınmadan önce ya da alındıktan sonra, birden çok gecekondusu olanların, Kanuna göre hak sahibi olabileceği gecekondu dışında kalan, gecekondularını Kanunun 13. maddesinin (a) bendi hükümlerine göre hak sahibi niteliklerini taşıyan birine satabilecekleri,

Tapu işlemleri tamamlanmamış gecekonduların bir kereden çok el değiştirmesinin engellenemeyeceği, diğer bir anlatımla ikinci kez üçüncü kişilere satılmasının yasaklanamayacağı,

Kanun kapsamında olan ve bedelleri peşin veya taksitle ödenmek suretiyle tapu işlemleri tamamlanan taşınmazların, satış ve devir işlemleri için 775 sayılı Yasanın 34. maddesinde öngörülen biçimde bir kısıtlama getirilemeyeceği ve tapulu taşınmaz statüsüne kavuşma ile bu taşınmazların her zaman üçüncü kişilere satılabileceği,

istişari görüş olarak belirtilmiştir.

Gerek TTB'nin veriliş aşamasında, gerekse verilmesinden sonra alım-satıma konu olan gecekonduya ait satış sözleşmelerin bir örneğinin dosyasında da bulundurulması gerekir.
 
Örnek 6: (Taşınmaz No:781010100528) … parsel nolu ve 21 m2 (!) yüzölçümlü taşınmazın üzerindeki gecekondu için A adına … 21 m2lik TTB düzenlenmiştir. Tapu Sicil Müdürlüğünün yazılarında, A’ya ait taşınmaz kaydına rastlanılmadığı belirtilmişse de işlem dosyası içerisinde … Mahallesinde bulunan … parsel nolu ve 290 m2 yüzölçümlü taşınmazın 92/346 payının A adına kayıtlı olduğunu gösteren tapu senedi örneği bulunmaktadır.

Yukarıda açıklandığı üzere, başvuru tarihi esas alınarak işlem yapılması, Tapu Sicil Müdürlüğü tarafından kişi adına kayıtlı (paylı mülkiyet dahil) tüm taşınmazların bildirilmesi, taşınmazdaki payın konut yapmaya uygun olup olmadığına İdarece karar verilmesi gerekir.

Örnek 7: … parsel nolu taşınmaz üzerindeki gecekondu için … tarihli Müracaat Formuna göre A ve B birlikte başvurmuştur. Aynı Formda, 2805 sayılı Kanun uyarınca … tarihinde müracaat edildiği de belirtilmiş, … tarihinde A ve B adına ortak bir TTB düzenlenmiştir. Müracaat tarihleri esas alındığında A 14 ve 17 yaşlarındadır.

Yasal haklarını kullanma ehliyeti bulunmayan kişiler, 2981 sayılı yasadan faydalanamaz ve yapının, müracaatta bulunan kişi tarafından inşa edilmiş/ettirilmiş olması gerekir.
Örnek 8: … parsel nolu taşınmazların üzerindeki gecekondu/gecekondular (?) için A'ya sırasıyla 420 ve 336 m2 alanlı tek bir TTB verilmiştir. … parsel nolu taşınmaz üzerindeki gecekondu için ise B adına adına 400 m2 alanlı TTB verilmiş, … tarihinde B’nin varisleri tarafından TTB, C’ye, C tarafından ise 21.11.1994 tarihinde A’ya devredilmiştir.

Tapu Sicil Müdürlüğünün yazısına göre, A’nın … Mahallesinde bulunan … parsel nolu taşınmazın üzerindeki … nolu bağımsız bölüm ile aynı taşınmazın … payına sahiptir.

2981 sayılı Kanun hükümlerinden, gecekondu sahiplerinin konut edinmek amacıyla ancak bir defaya mahsus olmak üzere yararlanabilecekleri tartışmasızdır. Dolayısıyla aynı kişinin birden fazla gecekondusu varsa her biri için değil, yalnızca biri için TTB verilebilecektir. Buradan hareketle, TTB verilen bir kişinin, başkasına ait TTB'yi devralması da mümkün değildir.

Örnek 9: A, B ve C için verilen TTB'lere konu taşınmazların, imar planında kamu hizmetleri için ayrılan alanlarda kaldığı belirlenmiş ve bunların iptali ile tapu kaydındaki beyanların terkini … tarihinde sonuçlandırılmıştır.

2981 sayılı Kanundan yararlanmak üzere başvurulan tarihte geçerli imar planında yol, yeşil alan, park, okul alanı gibi kamu kullanımına ayrılmış yerlerde yapılan gecekonduların, 2981 sayılı Kanun hükümlerinden yararlandırılmaları mümkün olmadığından, bu kapsamda kalan taşınmazlar için TTB düzenlenmiş ise bunların iptal edilmesi gerekmektedir.

Yukarıda açıklanan yasal ve idari düzenlemeler ile mahkemelerin emsal kararlarına göre;

TTB'nin ilk ve son sahiplerinin, tapu tahsisi için birincilerin başvuruda bulundukları tarih, ikincilerin ise devraldıkları tarih itibariyle tahsis koşullarını taşıyıp taşımadıklarının 2981 sayılı Kanun ve Uygulama Yönetmeliği hükümlerine göre incelenerek sonuçlandırılması,

Kişilerin hak sahipliği araştırması sırasında, TTB'ye konu olan taşınmazın 2981 sayılı Kanundan yararlanmak üzere başvuruda bulunulan tarihteki imar durumu hakkında Belediyeden bilgi alınarak, hak sahipliğinin bu açıdan da değerlendirilmesinin ihmal edilmemesi,

Tapu tahsis belgelerinde yer alan yüzölçümlerin, hak sahipleri için aşağıda açıklanan esaslara göre hesaplanarak yeniden belirlenmesi,

TTB'ye esas yüzölçüm, sadece taşınmazın üzerindeki gecekondunun taban alanı ile varsa bunun müştemilatı dikkate alınarak hesaplanmalıdır.

Hesaplama sırasında özellikle işlem dosyalarında bulunan röleve planlarındaki veriler ile ölçü krokisindeki bilgiler dikkate alınmalıdır.

İki veya daha fazla katlı olan gecekondunun, taban alanı en büyük olan katın taban alanı esas alınarak hesaplama yapılmalıdır.

Hesaplama sonucu bulunan rakam ile röleve planındaki hesaplama birbirine yakın ise, plandaki rakam TTB için esas alınmalıdır.   
 
Kişilerden, hak sahibi olmadıkları belirlenenlere ait tapu tahsis belgelerinin iptal edilerek,  tapu kayıtlarındaki beyanların silinmesinin/terkin edilmesinin sağlanması, hak sahibi oldukları belirlenenlere ait tapu tahsis belgelerindeki yüzölçümler ile buna ilişkin tapu kayıtlarındaki beyanların, yapıların kapsadığı alan kadar olacak şekilde düzelttirilmesi, aynı işlemlerin TTB'leri devralan kişiler için de sonuçlandırılması,

Kişiler hakkında yapılacak işlemlerin sonucuna göre, hak sahibi olmadıkları veya hak sahibi olmalarına karşın tahsis edilen miktardan fazla yer kullandıkları tespit edilen fuzuli şagiller hakkında, TTB'nin terkini veya düzeltilmesi işleminin gerçekleştiği tarih ile tespit tarihi arasındaki süre için ecrimisil takibatında bulunulması,

gerekir.
STAJYER AVUKAT FATİH BUDAKOĞLU

cafer gültürk

  • Ziyaretçi
Ynt: TAPU TAHSİS BELGESİ İŞLEMLERİNDEKİ ÖNEMLİ HUSUSLAR.....
« Yanıtla #1 : 30 Mayıs 2012, 22:46:55 Çrş »
1977'de bedeli ödeyerek aldığımız gece kondu tapu tahsis belgesi için yeminli büroda evraklarımızı tamamlayıp ziraat bankasına 2000 tl'lik pull yatırmamıza rağmen tapu tahsis belgesini almak için müracaat ettihimizde gecekondu arsasının 1935 soyadı kanunu önce bir şahıs adına eski osmanlı tapusunun bulunduğunu öğrendik  tapulu  olduğunda tapu tahsis belgesi tarafımıza verilmedi 1977'den beri vergisini ödediğimiz gecekondunun kentsel dönüşüm projesi çerçevesinde sadece enkaz bedeli tarafımıza ödenmektedir, bu konuyla ilgili hukiki yönden haklarımızın neler olduğu konusunda yardımcı olursanız sevinirim.Saygılar.


Konuyu Paylaş

Paylaş delicious Paylaş digg Paylaş facebook Paylaş furl Paylaş linkedin Paylaş myspace Paylaş reddit Paylaş stumble Paylaş technorati Paylaş twitter

 

Hızlı yanıt'ı kullanarak çabukça ileti gönderebilir, iletilerinizde gülümseme ve bbc kullanabilirsiniz.

Uyarı: bu konuya en az 120 gündür yanıt gönderilmemiş.
Yanıt vermek yerine yeni bir konu açmanız önerilir.

Not: Bu konu bir moderatör tarafından onaylanmadan görüntülenmeyecektir.
Ad Soyad: E-Posta:
Doğrulama:
2023-1922=? (Cevap=101):

Benzer Konular

  Konu / Başlatan Yanıt Son İleti
0 Yanıt
3025 Gösterim
Son İleti 13 Ağustos 2011, 16:10:49 Cts
Gönderen: Nezih Kök
0 Yanıt
1894 Gösterim
Son İleti 06 Nisan 2012, 09:29:20 Cum
Gönderen: ibrahimayk
0 Yanıt
1205 Gösterim
Son İleti 14 Mayıs 2012, 16:00:33 Pzt
Gönderen: ibrahimayk
0 Yanıt
770 Gösterim
Son İleti 10 Haziran 2012, 15:23:50 Paz
Gönderen: Süleyman ERTUĞRUL
0 Yanıt
1144 Gösterim
Son İleti 10 Haziran 2012, 15:24:18 Paz
Gönderen: Süleyman ERTUĞRUL