Gönderen Konu: Kendi İsteği İle Emekli Olan Kıdemli Albay-Kadrosuzluk Tazminatı  (Okunma sayısı 2516 defa)

Çevrimdışı Süleyman ERTUĞRUL

  • Avukat
  • Sr. Member
  • *****
  • İleti: 5677
  • Karma: +9/-0
    • Profili Görüntüle
    • Avukat İlanları

DANIŞTAY
11. Daire 2009/888 E.N , 2009/7693 K.N.


Özet
KENDİ İSTEĞİ İLE EMEKLİ OLAN KIDEMLİ ALBAYLARA "KADROSUZLUK TAZMİNATI" ÖDENMESİNİ ÖNGÖREN 5758 SAYILI KANUNUN 8. MADDESİNİN YÜRÜRLÜK TARİHİNDEN ÖNCE EMEKLİ OLANLARIN DA 5434 SAYILI KANUNA 1101 SAYILI KANUNLA EKLENEN EK 9. MADDE UYARINCA BU HAKTAN YARARLANABİLECEĞİ HAKKINDA.


İçtihat Metni

Temyiz İsteminde Bulunan (Davacı) :...

Karşı Taraf (Davalı)      : Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı

Vekili   : Av....

İstemin Özeti   : Ankara 10. İdare mahkemesince verilen 16.12.2008 günlü ve E:2008/1964, K:2008/2366 sayılı kararın temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti        : İstemin reddi gerektiği savunulmaktadır.

Danıştay Tetkik Hakimi: Fatma Özlü

Düşüncesi   :  Kara  Kuvvetleri Komutanlığı emrinde kıdemli albay

olarak görev yapmakta iken emekli olan davacının, kadrosuzluk tazminatı ödenmesi için yaptığı başvurunun reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılan davayı reddeden İdare Mahkemesi kararının bozulması istenilmektedir.

926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu'na, 5758 sayılı Kanunun 8. maddesiyle eklenen Ek Geçici 30. maddesinde, bu Kanunun ek 5 maddesi kapsamında kadrosuzluk tazminatı almaya hak kazanmış olanlar hariç olmak üzere, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre emeklilik hakkını elde etmiş olan kıdemli albaylardan kendi isteği ile emekli olanlara da yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar 49. maddenin (f) bendi esaslarına göre kadrosuzluk tazminatı ödeneceği belirtilmiş, işlemin tesis edildiği sırada yürürlükte olan 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanuna 1101 sayılı Kanunun 1. maddesiyle eklenen Ek 9. maddesinde ise, barem, teşkilat, kadro ve sair kanunlarda yapılacak değişiklikler sonunda aylık tutarda meydana gelecek yükselmelerin aynı rütbe kadro unvan ve dereceden   bağlanmış bulunan emekli adi malullük ve   vazife malullüğü aylıkları ile dul ve yetim aylıkları hakkında da uygulanacağı yolunda hüküm öngörülmüştür.

Yukarıda yazılı Yasa hükümlerine göre, emeklilik hakkını elde etmiş olan kıdemli albayların kendi isteği üzerine emekliye ayrılmaları halinde ödenmesi öngörülen kadrosuzluk tazminatının aylık tutarda da yükselme meydana getireceği sabit olup, 5758 sayılı Kanunda öngörülen kadrosuzluk tazminatının yürürlük tarihinden önce emekliye ayrılmış olan davacıya da uygulanması gerekeceğinden, aksi yönde tesis edilen dava konusu işlemde ve bu işleme karşı açılan davayı reddeden İdare Mahkemesi kararında hukuka uyarlık görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, temyiz isteminin kabulü ile İdare Mahkemesi kararının bozulması gerekeceği düşünülmektedir.

Danıştay Savcısı   : Şenol Bolat

Düşüncesi   :  İdare  ve  vergi   mahkemelerince  verilen   kararların

temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49 ncu madesînin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir.

Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Onbirinci Dairesince işin gereği görüşüldü:

Dava, Kara Kuvvetleri Komutanlığı emrinde kıdemli albay olarak görev yapmakta iken kendi isteği üzerine emekliye sevk edilen davacı tarafından, 9.5.2008 tarih ve 26871 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5758 sayılı Kanunun 8. maddesi ile 926 sayılı Kanuna eklenen Geçici 30. madde uyarınca kadrosuzluk tazminatı ödenmesi için yapılan başvurunun reddine ilişkin işlemin iptali ile kadrosuzluk tazminatının başvuru tarihinden itibaren hesaplanacak yasal faizi ile birlikte ödenmesi istemiyle açılmıştır.

Ankara 10. İdare Mahkemesince, olayda 9.5.2008 tarih ve 26871 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5758 sayılı Kanunun 8. maddesi ile 926 sayılı Kanuna eklenen Geçici maddede bekleme süresini doldurmadan kendi isteği ile emekli olan kıdemli albaylara 49. maddenin (f) bendi esaslarına göre kadrosuzluk tazminatı ödeneceği hüküm altına alınmış ise de, aylıklarında meydana gelecek yükselmelerin aynı rütbe, kadro unvanı ve dereceden aylık bağlanmış bulunan emekli, adi malullük ve vazife malullüğü aylıkları ile dul ve yetim aylıklarına da uygulanacağını öngören 5434 sayılı Kanunun Ek 9. maddesinin 5335 sayılı Kanunun 29. madddesi ile yürürlükten kaldırıldığı, 926 sayılı Kanunda Geçici 30. maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce emekli olanlara kadrosuzluk tazminatı ödeneceğine ilişkin düzenlemenin yapılmadığının görüldüğü, bu durumda 01.01.1991 tarihinde albay rütbesine terfi eden ve bekleme süresini doldurmadan 04.08.1994 tarihinde kendi isteği ile emekliye sevk edilen davacının 926 sayılı Kanuna eklenen Geçici 30. madde uyarınca kadrosuzluk tazminatı ödenmesi istemiyle yapmış olduğu başvurunun reddine ilişkin işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Davacı tarafından, hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek anılan Mahkeme kararının temyizen incelenip bozulması istenilmektedir.

9.5.2008 tarih ve 26871 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5758 sayılı Kanunun 8. maddesi ile 926 sayılı Kanuna eklenen Geçici 30. maddede, "Bu Kanunun ek 5. maddesi kapsamında kadrosuzluk tazminatı almaya hak kazanmış olanlar hariç olmak üzere, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre emeklilik hakkını elde etmiş olan kıdemli albaylardan kendi isteği ile emekli olanlara da yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar, 49. maddenin (f) bendi esaslarına göre kadrosuzluk tazminatı ödenir."hükmüne yer verilmiştir.
 
Uyuşmazlık; 5758 sayılı Kanunda öngörülen kadrosuzluk tazminatının yürürlük tarihinden önce emekliye ayrılanların aylıkları hakkında da uygulanıp uygulanmayacağından kaynaklanmaktadır.

Dava konusu işlemin tesis edildiği tarihte yürürlükte bulunan 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununa 1101 sayılı Kanunun 1. maddesiyle eklenen Ek 9. madde uyarınca barem, teşkilat, kadro ve sair kanunlarda yapılacak değişiklikler sonunda aylık tutarda meydana gelecek yükselmelerin aynı rütbe, kadro, unvan ve dereceden bağlanmış bulunan emekli, adi malullük ve vazife malullüğü aylıkları ile dul ve yetim aylıkları hakkında da uygulanması zorunludur.

Buna göre, 926 sayılı Kanunun Geçici 30. maddesi ile emeklilik hakkını elde etmiş olan kıdemli albaylardan kendi isteği üzerine emekliye ayrılanlara da ödenmesi öngörülen kadrosuzluk tazminatıyla aylık tutarda yükselme meydana geldiği açık olup, yükselmenin 5434 sayılı Kanuna 1101 sayılı Kanunun 1. maddesiyle eklenen Ek 9. madde kapsamında emekli aylıklarına da uygulanması gerekmektedir.

Bu durumda, kadrosuzluk tazminatıyla aylık tutarda meydana gelecek yükselmenin 5758 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 9.5.2008 tarihinden önce emekliye ayrılan davacının emekli aylıklarına uygulanamayacağı yolundaki dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığından, anılan işlemin iptali istemiyle açılan davanın reddi yolundaki mahkeme kararında da isabet görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, davacının temyiz isteminin kabulüne, Ankara 10. İdare Mahkemesinin 16.12.2008 gün ve E:2008/1964, K:2008/2366 sayılı kararının bozulmasına, yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen Mahkemeye gönderilmesine, 18.09.2009 tarihinde oybirliği ile karar verildi.Konuyu Paylaş

Paylaş delicious Paylaş digg Paylaş facebook Paylaş furl Paylaş linkedin Paylaş myspace Paylaş reddit Paylaş stumble Paylaş technorati Paylaş twitter

 

Hızlı yanıt'ı kullanarak çabukça ileti gönderebilir, iletilerinizde gülümseme ve bbc kullanabilirsiniz.

Uyarı: bu konuya en az 120 gündür yanıt gönderilmemiş.
Yanıt vermek yerine yeni bir konu açmanız önerilir.

Not: Bu konu bir moderatör tarafından onaylanmadan görüntülenmeyecektir.
Ad Soyad: E-Posta:
Doğrulama:
2023-1922=? (Cevap=101):

Benzer Konular

  Konu / Başlatan Yanıt Son İleti
0 Yanıt
3251 Gösterim
Son İleti 24 Ağustos 2010, 11:06:43 Sal
Gönderen: datatip
0 Yanıt
1840 Gösterim
Son İleti 12 Ekim 2010, 22:10:43 Sal
Gönderen: SerMimar
0 Yanıt
1189 Gösterim
Son İleti 20 Haziran 2012, 00:07:44 Çrş
Gönderen: Süleyman ERTUĞRUL
0 Yanıt
898 Gösterim
Son İleti 22 Haziran 2012, 23:33:49 Cum
Gönderen: Süleyman ERTUĞRUL
0 Yanıt
1496 Gösterim
Son İleti 07 Temmuz 2012, 14:20:18 Cts
Gönderen: Süleyman ERTUĞRUL