Gönderen Konu: Kazanılmış Hak Aylığı Hesaplanması  (Okunma sayısı 1506 defa)

Çevrimdışı Süleyman ERTUĞRUL

  • Avukat
  • Sr. Member
  • *****
  • İleti: 5677
  • Karma: +9/-0
    • Profili Görüntüle
    • Avukat İlanları
Kazanılmış Hak Aylığı Hesaplanması
« : 08 Temmuz 2012, 15:32:41 Paz »

DANIŞTAY
11. Daire 2007/4058 E.N , 2008/4370 K.N.

İlgili Kavramlar

KAZANILMIŞ HAK AYLIĞI HESAPLANMASI
AVUKATLIK SÜRESİ HESAPLANMASI

Özet
1136 SAYILI AVUKATLIK KANUNU'NUN 195. MADDESİ VE 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU'NUN 36/C-3 MADDESİ UYARINCA, SERBEST AVUKATLIKTA GEÇEN ÇALIŞMA SÜRELERİNİN DÖRTTE ÜÇÜNÜN, KAZANILMIŞ HAK AYLIĞI İNTİBAKINDA DEĞERLENDİRİLMESİ GEREKTİĞİ HAKKINDA.İçtihat Metni

Dava, Bingöl Milli Eğitim Müdürlüğü, Merkez Çeİtiksuyu Pansiyonlu İlköğretim Okulunda sınıf öğretmeni olarak görev yapmakta iken 16.9.2003 tarihinde isteği ile emekliye sevk edilen davacının, emekli aylığına esas alınan 5. derece öğretmenler için öngörülen (+900) ek göstergenin, serbest avukatlıkta geçen hizmetlerinin kazanılmış hak aylığı intibakında değerlendirilerek 1. derece öğretmenler için öngörülen (+3000) ek gösterge olarak düzeltilmesi istemiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılmıştır. Ankara 1. İdare Mahkemesinin 21.12.2006 gün ve E:2004/434, K:2006/3076 sayılı kararıyla; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 36. maddesinin C/3 fıkrasında, avukatlık hizmetleri sınıfına girenlerin memuriyete girmeden Önce veya memurluktan ayrılarak serbest avukatlıkla geçirdikleri sürelerin 3/4 ü memuriyette geçmiş sayılarak, bu sürelerin her yılı bir kademe ilerlemesine ve her üç yılı bir derece yükselmesine esas olacak şekilde değerlendirileceği hükmü yer almış, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 195. maddesinde de, bu kanun gereğince topluluk sigortasına girmiş olup sigortalılığı devam eden bir avukatın, emekliliğe tabi bir göreve veya hizmete atandığı yahut seçildiğinde sigortalılığına esas alman avukatlık süresinin dörtte üçünün kıdemine eklenerek intibakının yapılacağı veya hizmet aylığı ile emeklilik keseneğine esas aylığının yükseltileceği hükmüne yer verildiği, dosyanın incelenmesinden, davacının 1976 yılında 4 yıl süreli lise dengi meslek okulunu bitirerek 26.11.1976 tarihinde öğretmen olarak göreve başladığı, görevde iken Hukuk Fakültesini bitirerek 1981 yılında istifaen görevinden ayrıldığı, 1982 yılında Bingöl Hakimi olarak ikinci kez memuriyete başladığı, bu görevinden de askerliğini bitirmesini müteakip ayrıldığı, 1985 yılında TEK İşletme Müdürlüğünde memur olarak atandığı, bu görevinden de 1986 tarihinde istifaen ayrıldığı tarihten yeniden öğretmen olarak atandığı 1998 yılına kadar serbest avukattık yaptığı ve nihayet 16.9.2003 tarihinde isteği üzerine emekliye sevk edilerek toplam 26 yıl 5 gün hizmeti üzerinden 1. derece 3. kademe emekli keseneğine esas aylık intibakı ile eğitim öğretim hizmetleri sınıfında 5. dereceden aylık alanlar için belirlenen (900) ek gösterge üzerinden emekli aylıklarının bağlandığı, sehven ödenen 1. derece 3. kademe ve (3000) ek gösterge intibakı üzerinden ödenen emekli aylık ve ikramiye farkı tahakkukunun iptal edilerek bu nedenle yapılan ödemelerin tahsil edildiği, davacının kazanılmış hak aylığının 1. derecenin 3. kademesi (3000) ek gösterge üzerinden ödenmesi istemiyle yapılan başvurunun reddi üzerine bakılan davanın açıldığının anlaşıldığı, bu durumda, yukarıda hükümlerine yer verilen 657 sayılı Yasanın 36/C-3 maddesi ve 1136 sayılı Yasanın 195. maddesi uyannca davacının serbest avukatlıkta geçen hizmetlerinin avukatlık hizmetleri sınıfında bir göreve atanmamış olması nedeniyle kazanılmış hak aylığı intibakında değerlendirilmesinin mümkün olmaması ve hizmet süresinin hesaplanmasında maddi hata bulunmadığı da dikkate alındığında dava konusu işlemin iptali istemiyle açılan davada hukuka aykınlık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar vermiştir. Davacı tarafından; hukuka aykırı bulunan idare mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti: Temyiz İsteminin reddi ile idare mahkemesi kararının onanmasına karar verilmesi gerektiği savunulmuştur.

Danıştay Tetkik Hakimi: Gülsen Akın

Düşüncesi: Dosyanın incelenmesinden; davacının 8.3.1986 tarihi ile 12.1.1998 tarihleri arasında serbest avukatlıkta geçen hizmet süresinin 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 195. maddesi uyarınca dörtte üçünün emekliliğe esas kazanılmış hak aylığı intibakında değerlendirilmesi gerekirken hiç değerlendirmeye alınmaması yönünde tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığından, aksi yöndeki verilen idare mahkemesi kararının bozulmasına karar verilmesi gerektiği düşünülmüştür.

Danıştay Savcısı: Mehmet Ali Samur

Düşüncesi: Öğretmen olarak görev yapmakta iken emekliye ayrılan davacının, avukatlıkta geçen sürelerinin kıdemine eklenerek intibakında değerlendirilmesi suretiyle emekliliğe esas hak aylık derece ve kademesinin buna göre düzeltilmesi istemiyle yapılan başvurunun reddine ilişkin işleme karşı açıları davayı reddeden İdare Mahkemesi kararının bozulması istenilmektedir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36. maddesinin C/3, fıkrasında, Avukatlık hizmetleri sınıfına girenlerin memuriyete girmeden önce veya memurluktan ayrılarak serbest avukatlıkta geçirdikleri sürelerin 3/4'ünün memuriyette geçmiş sayılarak bu sürelerin her yılı bir kademe ilerlemesine ve her üç yılı bir derece yükselmesine esas olacak şekilde değerlendirileceği, 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 195. maddesinde de, Bu kanun gereğince topluluk sigortasına girmiş olup sigortalılığı devam eden bir avukatın, emekliliğe tabi bir göreve veya hizmete atandığı yahut seçildiğinde sigortalılığına esas alınan avukatlık süresinin dörtte üçü'nün kıdemine eklenerek intibakının yapılacağı veya hizmet aylığı ile emeklilik keseneğine esas aylığının yükseltileceği hükümlerine yer verilmiştir.

Görüleceği üzere, 657 sayılı Yasanın 36. maddesinde, serbest avukatlıkta geçirilen sürelerden belli bir bölümünün, avukatlık hizmetleri sınıfında bir göreve atanılması halinde ilgilinin memuriyet kıdeminden sayılarak intibakında değerlendirileceği öngörülmüş iken, 1136 sayılı Kanunun- 195. maddesi, serbest avukatlıkta topluluk sigortasına tabi olarak geçirilen sürelerden belli bir bölümünün, emekliliğe bağlı bir göreve atanılması halinde ilgilinin intibakında değerlendirilerek emekliliğe esas hak aylığının buna göre yükseltileceğini öngörmüş bulunmaktadır.

Hal böyle olunca, davacının serbest avukatlıkta topluluk sigortasına tabi olarak geçen sürelerinin intibakında değerlendirilerek, emekliliğe esas kazanılmış hak aylığının buna göre tesbit edilmesi gerekirken, aksi yolda tesis edilen işlem ile bu işleme karşı açılan davayı reddeden İdare Mahkemesi kararında hukuka uyarlık görülmemiştir.

Belirtilen nedenlerden dolayı, temyiz isteminin kabulü ile İdare Mahkemesi kararının bozulmasına karar verilmesinin uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Onbirinci Dairesince işin gereği görüşüldü:

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 36. maddesinin (C/3) fıkrasında, "Avukatlık Hizmetleri Sınıfına giren" memurların daha önce serbest avukatlıkta geçirdikleri sürelerin intibaklarında değerlendirilmesi usulü düzenlenmekte, 1136 sayılı Avukatlık Yasasının "Emekliliğe tabi görevden önceki avukatlığın kıdeme sayılması" başlıklı 195. maddesinde ise, "Bu kanun gereğince topluluk sigortasına girmiş olup sigortalılığı devam eden bir avukat, emekliliğe tabi bir göreve veya hizmete atandığı yahut seçildiğinde, sigortalılığına esas alınan avukatlık süresinin üçte İkisi kıdemine eklenerek intibakı yapılır ve görev veya hizmet aylığı ile emeklilik keseneğine esas aylığı yükseltilir" hükmü yer almaktadır.

Görüldüğü gibi, 657 sayılı Yasanın 36/C-3.maddesindeki serbest avukatlıkta geçen sürelerin dörtte üçünün intibakta değerlendirileceği yolundaki hükümden yararlanabilmek için Avukatlık Hizmetleri Sınıfında görev yapmak zorunlu olmasına karşın, Avukatlık Yasasının 195. maddesi, belli bir sınıfta bulunma koşulu getirmeksizin, emekliliğe tabi bir göreve atanan bir avukatın, sigortalılığa esas alınan avukatlık süresinin dörtte üçünün İntibakında değerlendirileceğini öngörmektedir.

Bu nedenle, davacının 8.3.1986 - 12.1.1998 tarihleri arasında serbest avukatlıkta geçen hizmet süresinin 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 195. maddesi uyarınca dörtte üçünün emekliliğe esas kazanılmış hak aylığı intibakında değerlendirilmesi gerekirken hiç değerlendirmeye alınmaması yönünde tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle, davacının temyiz isteminin kabulü ile Ankara 1. İdare Mahkemesinin 21.12.2006 gün ve E:2004/434, K:2006/3076 sayılı kararının bozulmasına, yukarıda yer alan hususlar gözönünde bulundurulmak suretiyle yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen mahkemeye gönderilmesine, 28.4.2008 tarihinde oybirliği ile karar verildi.Konuyu Paylaş

Paylaş delicious Paylaş digg Paylaş facebook Paylaş furl Paylaş linkedin Paylaş myspace Paylaş reddit Paylaş stumble Paylaş technorati Paylaş twitter

 

Hızlı yanıt'ı kullanarak çabukça ileti gönderebilir, iletilerinizde gülümseme ve bbc kullanabilirsiniz.

Uyarı: bu konuya en az 120 gündür yanıt gönderilmemiş.
Yanıt vermek yerine yeni bir konu açmanız önerilir.

Not: Bu konu bir moderatör tarafından onaylanmadan görüntülenmeyecektir.
Ad Soyad: E-Posta:
Doğrulama:
2023-1922=? (Cevap=101):

Benzer Konular

  Konu / Başlatan Yanıt Son İleti
2 Yanıt
6135 Gösterim
Son İleti 10 Aralık 2009, 01:31:20 Prş
Gönderen: kartalx77
0 Yanıt
1065 Gösterim
Son İleti 13 Haziran 2012, 23:15:40 Çrş
Gönderen: Süleyman ERTUĞRUL
0 Yanıt
953 Gösterim
Son İleti 16 Haziran 2012, 10:45:48 Cts
Gönderen: Süleyman ERTUĞRUL
0 Yanıt
1175 Gösterim
Son İleti 07 Temmuz 2012, 17:23:27 Cts
Gönderen: Süleyman ERTUĞRUL
0 Yanıt
1491 Gösterim
Son İleti 08 Temmuz 2012, 12:49:26 Paz
Gönderen: Süleyman ERTUĞRUL